Ljubljana, 19.10.2023

Razpis za prijavo raziskave s področja perinatologije za nagrado Mojce Novak za leto 2024
Združenje za perinatalno medicino Slovenije (ZPMS) pri Slovenskem zdravniškem društvu bo na
Novakovih dnevih 24-25. maja 2024 podelilo nagrado Mojce Novak za najboljšo klinično raziskavo s
področja perinatologije. Nagrado, ki je namenjena študentom medicine in babištva ter
specializantom ginekologije in porodništva, anesteziologije in pediatrije ter mladim babicam (do 5 let
po diplomi), smo poimenovali po mladi zdravnici in raziskovalki, ki nas je po dolgotrajnem boju z
boleznijo prezgodaj zapustila.
Kandidati naj pošljejo svoja dela na naslov martina.peclin@kclj.si do 14.4.2024. Dela morajo biti
pripravljena v pisni obliki (do največ 2000 besed z največ eno sliko ali razpredelnico ali grafom),
primerna za objavo v zborniku. Prispevek naj vsebuje ime avtorja in mentorja ter ustanovo le na prvi
strani, na naslednjih straneh pa Naslov, Uvod z namenom, Materiale in metode, Rezultate, Razpravo,
Zaključek in Literaturo.
Ocenila jih bo tričlanska strokovna komisija. Komisija bo ocenjevala strokovnost, jasnost, klinično
uporabnost in odmevnost poslanih del. Najboljše delo bo nagrajeno s financiranjem izobraževanja s
področja perinatologije (do 1500 eur, oz. glede na razpoložljiva sredstva) in bo predstavljeno na
Novakovih dnevih v obliki predavanja. Vsa poslana dela, ki bodo ustrezala osnovnim kriterijem, bodo
objavljena v zborniku.

asist. Marijana Vidmar Šimic, dr. med.
Tajnica Združenja za perinatalno medicino pri SZD