Ljubljana, 19.10.2023

Razpis za pripravo plakata s področja perinatologije na srečanju Novakovi dnevi 2024
Na Novakovih dnevih 2024 ponujamo možnost predstavitve raziskav in zanimivih kliničnih primerov iz
področja perinatologije v obliki plakata. Teme plakatov so vezane na celotno področje perinatologije
(porodništvo, neonatologija, anesteziologija, fizioterapija, dietetika in ostalo). Pokriva lahko področje
primarne, sekundarne ali terciarne ravni.

Kandidati naj pošljejo svoja dela na naslov martina.peclin@kclj.si do 14.4.2024. Dela morajo biti
pripravljena v pisni obliki (do največ 250 besed, z največ eno sliko ali razpredelnico ali grafom),
primerno za objavo v zborniku. Prispevek naj vsebuje imena avtorjev, ustanovo, kontakrni elektronski
naslov prvega ali vodilnega avtorja. Prispevek naj bo strukturiran: Naslov, Uvod z namenom, Materiali
in metode, Rezultati in razprava, Zaključek. Za predstavitev kliničnega primera: Uvod, predstavitev
primera, razprava, zaključek.

Predstavitev plakatov bo vodena v programskem času Novakovih dnih. Predviden čas predstavitve je
5 minut z razpravo.

Vabljeni.

asist. Marijana Vidmar Šimic, dr. med.
Tajnica Združenja za perinatalno medicino pri SZD