Za novorojenčke je med spanjem značilna ranljivost dihal s posledično občasno hipoksijo. Ta je globlja pri nedonošenčkih in doseže vrh v drugem do tretjem tednu postnatalnega življenja, česar še vedno ne znamo povsem pojasniti. Sodobni pulzni oksimetri, ki vsebujejo algoritme za zavrnitev artefaktov in kratke čase povprečenja, so zelo učinkoviti pri zaznavanju kratkih desaturacij. Kljub temu pa lahko etiologijo desaturacij določimo le z bolj natančnim nadzorom, kot je srčno-dihalna poligrafija (CRP), ki razlikuje med obstrukcijskimi in centralnimi dogodki. Normalna referenčna območja za obstrukcijske in centralne dihalne premore ter indekse hipopneje so omejeni na manj kot 5 raziskav, ki so vse vključevale majhen vzorec otrok. Vse te raziskave so pokazale širok spekter normalnih vrednosti, bodisi zaradi majhnega števila vključenih otrok, združevanja otrok ob hitrih spremembah ali dejansko heterogene populacije. Definicija normalnosti je pomembna za usmerjanje vodenja otrok, predvsem tistih, ki so odpuščeni z neonatalnih enot. Raziskave CRP pri dojenčkih predstavljajo izziv, vendar potrebujemo več raziskav, da bi lahko določili referenčni spekter vrednosti. Razumevanje spektra motenj dihalnih vzorcev bi lahko predstavljalo podlago za raziskave vpliva dihalnih vzorcev na nevrokognitivne izide in prehrano.

Normal Sleep Patterns and Sleep Disturbances in Preterm and Term Neonates – the Role of Cardiorespiratory Sleep Studies

Neonates demonstrate respiratory vulnerability during sleep with resultant intermittent hypoxia. This is more profound in preterm infants and appears to peak in the second to third week of postnatal life the cause of which is unclear. Modern pulse oximeters which contain artefact rejecting algorithms and short averaging times are very effective at detecting brief desaturations. However, the aetiology of desaturations can only be determined by more detailed monitoring such as cardiorespiratory polygraphy (CRP) that discriminates between obstructive and central events. Normal reference ranges for obstructive and central apnoea and hypopnoea indices are limited to less than five studies all of which have recruited small numbers of babies. These studies all demonstrate a wide range of normal values due either to the small numbers of babies included in the studies, grouping babies together at times of rapid change, or a genuinely heterogenous population. Defining normality is important for guiding management of infants particularly those discharged from neonatal units. CRP studies in infants are challenging but more research is needed to determine reference ranges. Additionally, understanding the spectrum of respiratory pattern disturbance might support research into the impact of this on neurocognitive outcomes and nutrition.

Hazel Evans