Dihalni premori pri novorojenčkih so pogosti zlasti pri nedonošenčkih, srečamo pa jih tudi pri donošenih novorojenčkih. Novorojenčki so nagnjeni k dihalnim premorom v spanju zaradi različnih fizioloških posebnosti. Poznavanje normalnih vzorcev dihanja novorojenčkov je pomembno zato, da prepoznamo odstopanja od normale in uvedemo pravi način zdravljenja ali se za zdravljenje niti ne odločimo in se tako izognemo pretirani medikalizaciji in zaskrbljenosti staršev. Zlati standard za oceno dihalnih premorov v spanju je polisomnografija, vendar je v neonatalnem obdobju bolj uporabna nekoliko poenostavljena verzija, tj. poligrafija oz. CMCRF (iz angleščine Continuous Monitoring of Cardio-Respiratory Functions ali kontinuirano zapisovanje srčno-dihalnih vzorcev). Dihalni vzorci pri novorojenčku so odvisni od postkoncepcijske starosti, načina snemanja, trajanja preiskave, intervala povprečenja oksimetrije in definicije dogodka. Centralni dihalni premori in periodično dihanje so v neonatalnem obdobju pogosti, medtem ko so obstrukcijski in mešani dihalni premori redki. Za čim bolj natančne rezultate preiskave moramo skrbno upoštevati navodila za njeno izvedbo, ob interpretaciji pa se je treba držati okvirnih in objavljenih referenčnih vrednosti. V prihodnosti so potrebne še natančnejše raziskave na različnih populacijah novorojenčkov, da bomo lahko bolje ovrednotili, kaj je še normalno, kaj je del razvojnih posebnosti nedonošenih in donošenih novorojenčkov ter kaj predstavlja odstopanje od normale, ki zahteva zdravljenje.

Principles of Polygram Recording and Reading in Neonates – Current Guidelines

Respiratory pauses are especially common in preterm neonates, but can be encountered in term neonates as well. Different physiological characteristics predispose neonates to respiratory pauses during sleep. Knowledge of normal neonatal breathing patterns is important in order to recognize deviations from the norm and choose an appropriate treatment modality, or to avoid treatment altogether and thus avoid overtreatment and parental concern. The gold standard for categorizing sleep disordered breathing is polysomnography; however, in the neonatal period, a simplified version is more appropriate, i.e., polygraphy. Neonatal breathing patterns are influenced by postconceptional age, mode of recording, study duration, oximetry averaging interval, and the definition of an event. Central apnoea and periodic breathing are common in the neonatal period, whereas obstructive and mixed apnoeas are rare. To obtain the most accurate results, we must strictly adhere to the study protocol and follow indicative as well as published reference values in interpretation. Getting a better understanding of what is still normal, what is part of the developmental characteristics of preterm and term neonates, and what is not normal to the extent that treatment is necessary requires more precise studies in different neonatal populations in the future.

Tina Perme