Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije je zdravstveni register porodov in rojstev v Sloveniji. Kot redna zdravstvena statistična zbirka deluje že vse od leta 1993. Vključuje več kot 170 spremenljivk o materi, nosečnosti, porodu in novorojenčku. Nacionalna zbirka podatkov je podlaga za pripravo kazalnikov o zdravju in zdravstvenem varstvu v nosečnosti in ob porodu ter po njem, vse do konca hospitalizacije matere in novorojenčka. V prispevku so predstavljeni podatki Perinatalnega informacijskega sistema za leto 2020 ter časovne vrste in mednarodne primerjave najpomembnejših kazalnikov. Prikazani so nataliteta in rodnost, osnovne značilno- sti slovenskih nosečnic oz. porodnic, njihovega življenjskega sloga in zdravstvenega varstva v nosečnosti. V nadaljevanju je predstavljen potek poroda ter navedene so nekatere razlike med porodnišnicami. Podrobneje so prikazane značilnosti živorojenih otrok, rojenih v letu 2020, in v zadnjem delu prispevka še kazalniki mrtvorojenosti ter umrljivosti dojenčkov. Podatki, zbrani v Perinatalnem informacijskem sistemu, nam omogočajo spremljanje stanja in primerjave pe- rinatalnih rezultatov v času in prostoru. Tako jih lahko uporabimo kot podlago za načrtovanje preventivnih programov in ukrepov za krepitev zdravja nosečnic oz. porodnic ter novorojenčkov in izboljševanje kakovosti predporodne in obporodne oskrbe.

 

Barbara Mihevc Ponikvar